Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Spoločnosť METAMOD, s.r.o.Kpt. Nálepku 64 085 01 Bardejov,IČO:46510982, DIČ: 2023404966, IČ DPH: SK2023404966   zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Prešov Vložka číslo: 25419/P, uchováva tieto osobné údaje užívateľov, ktorým zabezpečujú realizácie:
  • Meno a Priezvisko
  • Adresu
  • Emailovú adresu
  • Telefónne číslo
 2. Správcom osobných údajov je: METAMOD, s.r.o.Kpt. Nálepku 64 085 01 Bardejov,IČO:46510982, DIČ: 2023404966, IČ DPH: SK2023404966
 3. Osobné údaje spomenuté v bode 1 sú vyžadované na základe oprávneného záujmu. Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu.
 4. Vaše osobné údaje sú využívané na objednávku a následné vytváranie faktúr.
 5. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu určitú tak, ako ju stanovuje zákon.
 6. Nezabudnite že máte právo:
  • požiadať nás o informácie, ktoré o vás spracovávame
  • požiadať si o úpravu týchto údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie
  • požiadať si o výmaz osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nespadajú do oprávneného záujmu
  • požiadať o prenos osobných údajov, pokiaľ spadajú do osobné údaje získané súhlasom
  • v prípade pochybnosti nás kontaktovať na: info@metamod.sk